Poptávkový formulář

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost KOMOFORT,a.s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 255 24 241, DIČ: CZ25524241, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2611 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), v zájmu zajištění ochrany osobních údajů zájemců, jakožto subjektů údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), Vás jako zájemce o koupi nemovité věci informuje, že zpracovává Vaše osobní údaje, které od Vás získala pro výkon své podnikatelské činnosti v oblasti prodeje nemovitých věcí (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Zpracovávané osobní údaje. Účel zpracování, právní základ zpracování.

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

  1. Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (adresa elektronické pošty, telefonní číslo): pro účely podání informací na Vaši žádost ohledně nabídky a souvisejících informací týkajících se nemovitých věcí Správce nabízených ke koupi třetím osobám;

Zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR zákonné (a není třeba udělení souhlasu s takovým zpracováním) v případech, kdy jsou osobní údaje Správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy včetně jejího sjednání nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na Vaši žádost, je-li zpracování nezbytné pro plnění právních povinností Správce nebo jsou-li údaje Správcem zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Správce. Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR zákonné, pokud jste k němu udělili souhlas.

Příjemci osobních údajů.

Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Vaše osobní údaje zpracovává Správce.

Doba zpracování.

Osobní údaje zpracovávané pro účely podání informací na Vaši žádost ohledně nabídky a souvisejících informací týkajících se nemovitých věcí Správce nabízených ke koupi třetím osobám budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Poskytnutí konkrétní služby či uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem není v souladu s čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR podmíněno udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Práva subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů máte právo:

  • požadovat od Společnosti přístup k Vašim osobním údajům;
  • na opravu (resp. doplnění) Vašich osobních údajů;
  • na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  • na výmaz Vašich osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů jinému správci osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování v případě zpracování, které je prováděno pro účely oprávněných zájmů Správce;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), máte-li za to, že Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Veškeré žádosti lze podávat prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Společnosti uvedené v záhlaví. Žádost bude zpracována bez zbytečného odkladu nejdéle do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o další dva měsíce, přičemž o prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany Správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení, a to v době jednoho měsíce od podání žádosti.

 

 Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dotační projekty EU

EU flag

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Whistleblowing

Whistleblowing

Dále podporujeme