Poptávkový formulář

Whistleblowing

Informace o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem ve společnosti KOMFORT,a.s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25524241, DIČ: CZ25524241, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2611 (dále jen “Společnost”) (Whistleblowing)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů “) je Společnost subjektem, který je v souladu s touto směrnicí povinen zavést kanály a postupy pro interní oznamování porušení práva Evropské Unie a pro přijímání následných opatření.

Společnost v souladu se směrnicí tímto informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Společnost považuje podávání oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému za nejefektivnější možnou variantu, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může sama velmi účinně zajistit.

Společnost si tedy tímto dovoluje požádat oznamovatele, aby primárně využívali níže uvedené kanály interního oznamovacího systému Společnost. 

  1. Způsob podávání a přijímání oznámení.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení pověřené osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného Společností, nebo ministerstvu.

  1. Interní kanály pro oznámení

Vnitřní oznamovací systém Společnosti sestává z několika kanálů, jejichž prostřednictvím lze podat oznámení. Kanály vnitřního oznamovacího systému jsou určeny pro všechny osoby vykonávající relevantní činnost pro Společnost (relevantní činností je činnost vyjmenovaná v § 2 odst. 3 a 4 zákona na ochranu oznamovatelů).

Oznamovatel, který podává oznámení, tak tedy může učinit:

  1. Písemně, a to odesláním písemného oznámení v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám pověřené osoby případně osobní doručení tamtéž (vhodné je na obálku uvést poznámku „whistleblowing“), nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) na e-mailovou adresu příslušné osoby (vhodné je do záhlaví e-mailové zprávy uvést poznámku „whistleblowing“) nebo vhozením do schránky důvěry zřízené Společností a umístěné v sídle společnosti na shora uvedené adrese, a nebo
  2. Ústně, a to osobně pověřené osobě po předchozí domluvě nebo telefonicky na telefonním čísle příslušné Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do14 dnů ode dne podání žádosti.
  3. Společnost nepřijímá oznámení podaná anonymně.
  4. Externí kanál pro oznámení

Externí kanál pro oznámení představuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz.

  1. Společnost tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je

pan Jaroslav Přichystal

telefon: +420 533 435 536
e-mail: whistleblowing@komfort.cz
adresa: KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Společnost také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.Jsme členy

SPS

Spolupracujeme

AdMas VUT fakulta stavební

Dotační projekty EU

EU flag

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Whistleblowing

Whistleblowing

Dále podporujeme